Av-Zan-Iaz Tindrende Keyla:

28.05.2011         BIS VALP

10.06.2012         BIM JKK

29.06.2013         BIM

04.07.2015         BIM

19.09.2015         BIR

 

 No Int UCh Exita av White Rewyr:

27.08.2011           Norsk Utstillings Champion
30.06.2012           Svensk Utstillings Champion (Hvilende)
21.06.2014           Finsk Utstillings Champion (Hvilende)
21.06.2014           Nordisk Utstillings Champion (Hvilende)
21.06.2014           Internasjonal Utstillings Champion